ChargePoint logo

Pozor! Upozorňujeme, že táto služba nie je určená na komerčné nabíjanie vášho vozidla. Preto budete na účely fakturácie považovaní za spotrebiteľa a následne dostanete faktúru s DPH!

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na procesy nabíjania na nabíjacej stanici spravovanej pomocou be.ENERGISED. be.ENERGISED je značka spoločnosti ChargePoint Austria GmbH (ďalej len "ChargePoint"). Po vykonaní procesu nabíjania  sa medzi vami a spoločnosťou ChargePoint uzatvára zmluva v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Uplatňujú sa výlučne VOP. Akékoľvek odchylné podmienky has to be neakceptuje a týmto ich odmieta. Týmto nedotknuté zostávajú prípadné dodatočné predpisy prevádzkovateľa nabíjacej stanice, vlastníka nehnuteľnosti, správcu parkoviska alebo iných tretích strán platné v mieste nabíjacej stanice, za ktorých dodržiavanie ste zodpovedný výlučne vy.

Informácie o vašom zmluvnom partnerovi

ChargePoint Austria GmbH
Salzburger Straße 26
5550 Radstadt, Rakúsko
E-mail: [email protected]
Kontaktný formulár: https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new
Konateľ: Henrik Gerdes und Rebecca Maricela Chavez
Číslo v obchodnom registri: FN 399512 v
Registračný súd: Krajinský súd Salzburg
IČ DPH: ATU68066335
Predmet podnikania: IT služby
Dozorný orgán: Okresný úrad St. Johann im Pongau
Príslušnosť ku komore: Salzburská hospodárska komora, sekcia poradenstva v oblasti riadenia a informačných technológií

Definície pojmov

be.ENERGISED je softvér vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou ChargePoint na prevádzku a účtovanie nabíjacích staníc alebo procesov nabíjania. be.ENERGISED je registrovaná ochranná známka spoločnosti ChargePoint.
EVSE-ID (Electric Vehicle Supply Equipment Identifier) je jedinečný alfanumerický identifikátor nabíjacieho bodu nabíjacej stanice.
Nabíjacia stanica je celok technického zariadenia (hardvér a softvér) na nabíjanie elektricky poháňaných vozidiel elektrickou energiou. Nabíjacia stanica má jeden alebo viacero nabíjacích bodov na pripojenie elektricky poháňaného vozidla na účely nabíjania batérií.
Proces nabíjania je celý proces nabíjania elektricky poháňaného vozidla na technicky vhodnom nabíjacom mieste nabíjacej stanice, ktorý pozostáva z rôznych udalostí. Proces nabíjania je definovaný najmä časom začiatku a konca, ako aj počiatočnou a konečnou hodnotou počítadla. Čas začiatku a konca určený nabíjacou stanicou, ako aj príslušné údaje z meračov a údaje dôležité pre priradenie a fakturáciu prenáša nabíjacia stanica do systému ChargePoint, ktorý ich spracúva na účely fakturácie.
Vyššia moc je udalosť, ktorú spoločnosť ChargePoint nemôže primerane ovplyvniť a ktorá jej bráni v plnení povinností podľa týchto VOP, najmä prírodné katastrofy, extrémne poveternostné podmienky, povodne, úder blesku, výbuchy, požiare, epidémie, pandémie, nepokoje, vojna a vojenské operácie, vnútroštátne alebo miestne mimoriadne udalosti, konanie alebo nedbanlivosť vlády, zákaz dovozu, vývozu alebo tranzitu, hospodárske spory akéhokoľvek druhu, štrajky alebo iné protestné akcie, závaly, prerušenie dopravy alebo energetických sietí, obmedzená funkčnosť alebo nefunkčnosť sietí, systémov alebo zariadení tretích strán a akákoľvek nedbanlivosť akejkoľvek osoby alebo subjektu mimo primeranej kontroly spoločnosti ChargePoint.
Mobilná platobná stránka je webová stránka, ktorú spoločnosť ChargePoint poskytuje prostredníctvom internetu na realizáciu a bezhotovostnú platbu za nabíjanie na nabíjacej stanici spravovanej pomocou softvéru be.ENERGISED. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa vám zobrazí tarifa platná na príslušnom nabíjacom mieste, ako aj odkaz na tieto VOP a môžete zaplatiť a začať proces nabíjania, ako je opísané v bode 5) týchto VOP.
Spotrebiteľ je každý, kto vykonáva nabíjanie vozidla používaného na súkromné účely.

Predmet zmluvy

Pri nabíjaní na nabíjacej stanici spravovanej softvérom be.ENERGISED sa medzi vami a spoločnosťou ChargePoint uzatvára zmluva v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Faktúru za proces nabíjania vám preto vystaví po ukončení procesu nabíjania výhradne spoločnosť ChargePoint.
Predmetom tejto zmluvy je realizácia, bezhotovostná platba a elektronické vyúčtovanie procesu nabíjania na nabíjacej stanici spravovanej softvérom be.ENERGISED vrátane dodávky nabitej elektriny podliehajúcej DPH.
Treba poznamenať, že táto zmluva nie je trvalým záväzkom. To znamená, že neuzatvárate dlhodobú zmluvu alebo predplatné, ani nie ste povinný kúpiť určité minimálne množstvá. Voči spoločnosti ChargePoint ste povinný zaplatiť v plnej výške len za proces nabíjania, ktorý ste vykonali v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Táto zmluva sa automaticky ukončí po dokončení procesu nabíjania a úplnom zaplatení.
Táto zmluva sa nevzťahuje na žiadne dodatočné poplatky, ktoré vzniknú v mieste nabíjacej stanice, ani na žiadne dodatočné, vedľajšie alebo iné služby, ktoré ste skutočne spotrebovali v priebehu nabíjania. Pozri tiež bod 7) týchto VOP.

Vykonávanie procesov nabíjania

Na nabíjacích staniciach spravovaných pomocou be.ENERGISED je na každom nabíjacom mieste pripevnená nálepka s QR kódom, ktorá okrem QR kódu obsahuje aj logo be.ENERGISED a EVSE ID príslušného nabíjacieho miesta.
Naskenovaním QR kódu mobilným telefónom sa dostanete na stránku s mobilnými, kde si môžete pozrieť tarifu platnú na príslušnom nabíjacom mieste a zaplatiť a tým spustiť proces nabíjania. Na načítanie QR kódu potrebujete aplikáciu vhodnú na tento účel. Stránka s  mobilnými platbami je k dispozícii v rôznych jazykoch.
Na stránke s mobilnými platbami sa vám najprv zobrazí tarifa platná na príslušnom nabíjacom mieste, ako aj odkaz na tieto VOP a oznámenie o ochrane osobných údajov pri používaní našej stránky s mobilnými platbami. Aby spoločnosť ChargePoint mohla splniť svoje informačné povinnosti voči vám v súlade so smernicou 2000/31/ES a smernicou 2011/83/EÚ a aby vám mohla doručiť faktúru za vykonaný proces nabíjania a tieto VOP, ste povinný poskytnúť svoju e-mailovú adresu.
Po zadaní vašej e-mailovej adresy a zaškrtnutí dvoch políčok, ktorými na jednej strane výslovne vyjadrujete svoj bezpodmienečný súhlas so zobrazenou tarifou a týmito VOP a na druhej strane výslovne žiadate spoločnosť ChargePoint, aby začala poskytovať službu pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, na ktoré máte ako spotrebiteľ nárok, sa kliknutím na príslušné tlačidlo dostanete k výberu dostupných poskytovateľov platieb.
Po výbere požadovaného poskytovateľa platby a následnom vyplnení všetkých zobrazených polí kliknite na tlačidlo "Zaplatiť"; proces nabíjania sa spustí automaticky po dokončení platby, ak je vozidlo pripojené k nabíjacej stanici.
Kliknutím na tlačidlo Stop alebo odpojením vozidla od nabíjacieho bodu sa proces nabíjania ukončí a na zadanú e-mailovú adresu sa odošle faktúra.

Ponuka a akceptácia

Informácie poskytnuté spoločnosťou ChargePoint prostredníctvom mobilnej platobnej stránky nepredstavujú ešte záväznú ponuku na uzavretie zmluvy, ale kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť" dávate záväzný návrh na uzavretie zmluvy. Akceptácia zo strany ChargePoint je odôvodnená začiatkom procesu nabíjania, čím sa uzatvára zmluva medzi vami a ChargePoint.

Tarify a dodatočné náklady

Tarifa zobrazená na stránke s mobilnými platbami môže pozostávať buď z ceny za kilowatthodinu (kWh), ceny za minútu alebo za vymedzený časový úsek, paušálnej sadzby za proces nabíjania, alebo ich kombinácie. Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky ceny sú vždy vrátane DPH platnej v mieste nabíjacej stanice a v národnej mene platnej v mieste nabíjacej stanice.
Je potrebné poznamenať, že v prípade tarify pozostávajúcej (aspoň čiastočne) z ceny za kWh alebo ceny za minútu, nie je možné vopred vypočítať a zobraziť skutočné celkové náklady na proces nabíjania, pretože tie závisia od skutočného množstva nabitej energie alebo skutočného trvania procesu nabíjania. Súhlasom s týmito VOP týmto výslovne súhlasíte.
Taktiež upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné poplatky alebo platby, ktoré vzniknú v mieste nabíjacej stanice za doplnkové, vedľajšie alebo iné služby tretích strán, ktoré ste skutočne spotrebovali v priebehu nabíjania, nie sú zahrnuté v tarife zobrazenej na stránke s mobilnými platbami. Prípadné dodatočné náklady môžu vzniknúť najmä za používanie internetu v súvislosti s prístupom na mobilnú platobnú stránku voči vášmu mobilnému operátorovi a za parkovanie vášho vozidla počas procesu nabíjania voči majiteľom nehnuteľností alebo správcom parkovacích miest v mieste nabíjacej stanice. ChargePoint nemá žiaden vplyv na vznik a výšku takýchto dodatočných nákladov. Za informovanie sa o prípadných dodatočných nákladoch a ich úhradu príslušným predpisujúcim orgánom ste zodpovedný výlučne vy. Súhlasom s týmito VOP s týmto výslovne vyjadrujete svoj súhlas.

Poskytovatelia platieb, spracovanie platieb a rezervácia platieb

Akceptovaní sú len poskytovatelia platieb alebo bezhotovostné platobné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na výber na stránke mobilnej platby. V súvislosti so spracovaním platieb sa môžu uplatňovať akékoľvek ďalšie podmienky vášho poskytovateľa platieb, na ktoré spoločnosť ChargePoint nemá žiadny vplyv.
V závislosti od poskytovateľa platby si spoločnosť ChargePoint rezervuje sumu do výšky 80,00 EUR alebo ekvivalentnú sumu v národnej mene platnej v mieste nabíjacej stanice na vašom platobnom prostriedku alebo si ju strhne ako zábezpeku. Zodpovedáte za to, že vami zadaný platobný prostriedok je platný, odblokovaný a má dostatok finančných prostriedkov.
V prípade, že skutočné celkové náklady na proces nabíjania sú nižšie ako suma rezervovaná alebo účtovaná na vašom platobnom nástroji ako zábezpeka, rozdiel sa uvoľní alebo vráti na váš platobný nástroj okamžite po úspešnom ukončení procesu nabíjania, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní. V prípade, že skutočné celkové náklady na proces nabíjania prekročia sumu rezervovanú alebo odpísanú ako zábezpeka na vašom platobnom prostriedku, je prevyšujúca suma splatná okamžite po doručení faktúry.
Nabíjanie trvajúce menej ako dve (2) minúty alebo menej ako 0,1 kWh sa považuje za chybné, a preto sa nebude účtovať. V takomto prípade sa celá suma rezervovaná alebo stiahnutá ako zábezpeka na vašom platobnom prostriedku uvoľní alebo zaúčtuje späť na váš platobný prostriedok okamžite, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní.

Vyúčtovanie, platba, oneskorená platba a reklamácie

Po úspešnom dokončení procesu nabíjania vám spoločnosť ChargePoint vystaví faktúru za skutočné celkové náklady na proces nabíjania. Faktúry sa budú posielať len elektronicky na vami zadanú e-mailovú adresu. Platí preto vyvrátiteľná domnienka, že dátum faktúry zodpovedá dátumu dodania. Súhlasom s týmito VOP týmto výslovne súhlasíte.
Ste povinný spoločnosti ChargePoint uhradiť celú sumu za vami vykonaný proces nabíjania v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Ak je váš platobný prostriedok neplatný, zablokovaný alebo má nedostatočné krytie, alebo ak vy alebo váš poskytovateľ platobných služieb následne zrušíte platobnú transakciu, spoločnosť ChargePoint má nárok na kompenzáciu na úhradu skutočných celkových nákladov na proces nabíjania podľa faktúry plus všetky skutočne vzniknuté bankové poplatky. V týchto prípadoch sa dátum vystavenia faktúry zhoduje s dátumom splatnosti, a preto je spoločnosť ChargePoint oprávnená účtovať vám úrok z omeškania vo výške 4 % ročne od dátumu vystavenia faktúry.
Ak to nabíjacia stanica podporuje, môžete si prostredníctvom odkazu https://ladevorgang.download/ vyvolať podpísané údaje o meraní k vášmu procesu nabíjania s uvedením čísla faktúry a dátumu procesu nabíjania, aby ste mohli následne skontrolovať ich správnosť, napr. pomocou prehľadného softvéru.

Vaše ďalšie povinnosti

Ste povinný poskytnúť pravdivé a úplné informácie na stránke s mobilnou platbou a beriete na vedomie, že poskytnuté informácie nie je možné po dokončení procesu nabíjania na faktúre opraviť. Ak sú vami poskytnuté informácie nepravdivé alebo neúplné, je možné, že vám nebudeme môcť poskytnúť zákonom požadované informácie a faktúru za vykonaný proces nabíjania. V takýchto prípadoch sa výslovne vzdávate pozmluvného poskytnutia zákonom požadovaných informácií na trvanlivom médiu a zaslania faktúry za vami vykonaný proces nabíjania. Vaša povinnosť zaplatiť v plnej výške za proces nabíjania, ktorý ste vykonali v súlade s ustanoveniami týchto VOP, zostáva nedotknutá.
Výber nabíjacej stanice alebo nabíjacieho bodu s vhodným formátom zástrčky pre vaše vozidlo na účely nabíjania je výhradne vašou zodpovednosťou. Nie všetky nabíjacie stanice alebo nabíjacie body sú kompatibilné so všetkými vozidlami.
Chybná alebo zjavne poškodená nabíjacia stanica sa nesmie používať. To môže mať za následok poškodenie vozidla alebo zranenie osôb. To isté platí, ak nabíjacia stanica zobrazí chybové hlásenie. Poškodenie alebo chybové hlásenia sa musia okamžite nahlásiť prevádzkovateľovi nabíjacej stanice alebo prítomnému personálu.
Nabíjacie stanice sa musia vždy používať opatrne a šetrne a v súlade so všetkými návodmi na obsluhu, ktoré sú k dispozícii v mieste nabíjacej stanice, alebo v súlade s pokynmi pracovníkov prevádzkovateľa nabíjacej stanice, ktorí môžu byť prítomní, a musí sa zabrániť akémukoľvek poškodeniu, najmä v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo použitia nekompatibilných formátov zástrčiek.
Ste tiež povinný informovať sa o všetkých ďalších predpisoch platných v mieste nabíjacej stanice, najmä o návode na obsluhu, o pravidlách cestnej premávky a parkovania, ako aj o domovom alebo garážovom poriadku, a dodržiavať ich.
S výhradou opačných predpisov, ktoré môžu platiť v mieste nabíjacej stanice, musíte svoje vozidlo z nabíjacej stanice odstrániť okamžite po ukončení nabíjania, aby sa uvoľnila príslušná parkovacia plocha pre tretie strany.

Obmedzenia záruky a zodpovednosti

Spoločnosť ChargePoint zmluvne zaväzuje prevádzkovateľov nabíjacích staníc udržiavať a opravovať nabíjacie stanice spravované softvérom be.ENERGISED a zabezpečiť bezpečný prístup a bezpečné používanie týchto nabíjacích staníc.
Spoločnosť ChargePoint však nezaručuje a nezodpovedá za dostupnosť alebo funkčnosť jednotlivých nabíjacích staníc v každom čase a bez prerušenia. To sa týka najmä vykonávania potrebnej údržby a opráv a porúch, havárií alebo poškodenia nabíjacej stanice alebo sietí, prekážok v prístupe k nabíjacej stanici alebo udalostí vyššej moci, ktoré sú mimo sféry alebo kontroly spoločnosti ChargePoint.
ChargePoint zabezpečuje, aby sa vaše vozidlo nabíjalo najvyšším možným nabíjacím výkonom, ale v súlade s aktuálnym zaťažením siete, kapacitou siete a bezpečnostnými parametrami. Maximálny dostupný nabíjací výkon sa zvyčajne zobrazuje alebo vykazuje na nabíjacej stanici.
Spoločnosť ChargePoint však negarantuje a nezodpovedá za konkrétny nabíjací výkon jednotlivých nabíjacích staníc alebo jednotlivých nabíjacích miest. Najmä ak niekoľko nabíjacích miest nabíjacej stanice využíva súčasne niekoľko vozidiel, nabíjacia kapacita jednotlivých nabíjacích miest sa môže z technických dôvodov znížiť. Okrem toho je spoločnosť ChargePoint oprávnená upraviť alebo úplne pozastaviť nabíjaciu kapacitu jednotlivých nabíjacích staníc alebo jednotlivých nabíjacích miest podľa aktuálne dostupnej celkovej kapacity pripojenia do siete.
S výhradou vyššie uvedeného platia vo vzťahu k spotrebiteľom všeobecné ustanovenia o zákonnej záruke, pokiaľ ide o správne vyúčtovanie procesu nabíjania.
V ostatnom je zodpovednosť spoločnosti ChargePoint za škody spôsobené ľahkou nedbanlivosťou vylúčená. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na zranenia osôb. Okrem toho sa vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti nevzťahujú na spotrebiteľov v prípade škôd vyplývajúcich z porušenia podstatných zmluvných povinností.
Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti ChargePoint vylúčená alebo obmedzená v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, vzťahuje sa to aj na jej konateľov, vedúcich pracovníkov, (externých) zamestnancov, zástupcov a iných pomocníkov.

Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte spoločnosti ChargePoint oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy uzavretej so spoločnosťou ChargePoint prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe A týchto všeobecných obchodných podmienok. Na dodržanie lehoty na odvolanie stačí, ak odvolanie zašlete včas.
Ak odstúpite od zmluvy, spoločnosť ChargePoint vám musí vrátiť všetky platby, ktoré od vás už prijala, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa, keď spoločnosť ChargePoint dostala vyhlásenie o vašom odstúpení od zmluvy, pričom spoločnosť ChargePoint použije na vrátenie platby rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri platobnej transakcii. Platia však tieto výnimky:

  • Ak sa podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej máte obvyklý pobyt, proces nabíjania považuje za službu alebo dodávku elektrickej energie, ktorá sa neponúka na predaj v obmedzenom objeme alebo množstve, zaškrtnutím príslušného políčka na stránke s mobilnou platbou vyjadrujete svoju výslovnú žiadosť, že má spoločnosť ChargePoint začať poskytovať službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzujete, že nemáte právo na odstúpenie od zmluvy za služby, ktoré ste skutočne spotrebovali (vykonanie procesu nabíjania vrátane dodávky elektrickej energie až do úspešného ukončenia procesu nabíjania), a že spoločnosť ChargePoint má nárok na úhradu za službu, ktorá vám bola skutočne poskytnutá (článok 14 ods. 3 smernice 2011/83/EÚ).
  • Ak sa proces nabíjania považuje za službu podľa práva krajiny, v ktorej máte obvyklý pobyt, nemáte ďalšie právo na odstúpenie od zmluvy, ak spoločnosť ChargePoint začala poskytovať službu na vašu výslovnú žiadosť v súlade s predchádzajúcim odsekom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a poskytla službu v plnom rozsahu, t. j. po úspešnom ukončení procesu nabíjania (článok 16 písm. a smernice 2011/83/EÚ).
  • Ak sa podľa práva štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt, proces nabíjania považuje za dodávku elektriny (tovaru) ponúkanej na predaj v obmedzenom objeme alebo množstve, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy (článok 2 ods. 3 a článok 16 písm. f) smernice 2011/83/EÚ).

Riešenie sporov on-line pre spotrebiteľov

Ak ste spotrebiteľ, máte možnosť podať sťažnosť na on-line platforme Európskej komisie pre riešenie sporov. Tento dokument je k dispozícii na tomto odkaze:  https://ec.europa.eu/odr. Platforma na riešenie sporov on-line sa môže použiť na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej so spoločnosťou ChargePoint. Spoločnosť ChargePoint nie je povinná zúčastniť sa na mimosúdnom riešení sporov.
Svoje podnety alebo sťažnosti môžete posielať aj priamo ChargePoint. Ak tak chcete urobiť, pošlite e-mail na adresu [email protected] alebo kontaktujte ChargePoint prostredníctvom kontaktného formulára na stránke https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new.

Ochrana údajov

Spoločnosť ChargePoint spracúva vami poskytnuté osobné údaje (e-mailovú adresu a akékoľvek iné vami poskytnuté informácie) výlučne na účely plnenia tejto zmluvy, t. j. na vykonanie a spracovanie bezhotovostnej platby a elektronického vyúčtovania nabíjania na nabíjacej stanici spravovanej softvérom be.ENERGISED. Spoločnosť ChargePoint nepoužije vaše osobné údaje na iné ako uvedené účely.
Spracovanie osobných údajov spoločnosťou ChargePoint sa vykonáva na základe platných predpisov o ochrane údajov, najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) .
Podrobné informácie o ochrane údajov (oznámenie o ochrane údajov) podľa článku 13 a nasl. GDPR nájdete v oznámení o ochrane údajov pri používaní našej stránky s mobilnými platbami (príloha B).

Aplikované právo

Tieto VOP sa riadia rakúskym hmotným právom s vylúčením všetkých kolíznych noriem a obchodného práva OSN. Ak ste spotrebiteľ, táto voľba práva sa uplatňuje len v rozsahu, v akom neobmedzuje žiadne záväzné zákonné ustanovenia štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt.

Sídlo súdu

Sídlom súdu pre všetky spory vyplývajúce z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi je súd v sídle spoločnosti ChargePoint, ktorý je príslušný podľa výšky sporu. Pre spotrebiteľov platia zákonom stanovené sídla súdu.

Oznámenia

Oznámenia musíte zasielať buď písomne na adresu uvedenú v bode 2) týchto VOP, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new. Písomné oznámenia sa považujú za odoslané včas, ak sú odoslané pred uplynutím príslušnej lehoty (dátum poštovej pečiatky); pre oznámenia odoslané prostredníctvom kontaktného formulára platí čas odoslania kontaktného formulára.

Poskytovanie a zmeny týchto VOP

Najnovšia verzia týchto všeobecných obchodných podmienok je uložená na stránke s mobilnými platbami a bude vám zaslaná na zadanú e-mailovú adresu po úspešnom dokončení procesu nabíjania. Okrem toho máte kedykoľvek prístup k týmto a starším verziám VOP prostredníctvom našej webovej stránky https://www.chargepoint.com/.

Salvátorská klauzula

Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným z dôvodu kogentných zákonných ustanovení, nebude tým dotknutá platnosť všetkých ostatných ustanovení. Vo vzťahu k spotrebiteľom sa namiesto neplatného ustanovenia uplatňuje zákonné ustanovenie.

 

Stav: Marec 2024


Dodatok A

Dodatok B


1 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti, najmä elektronického obchodného styku, na vnútornom trhu (smernica o E-Commerce).

2 Smernica 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľa, o zmene smernice 93/13/EHS Rady a smernice 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady a o zrušení smernice 85/577/EHS Rady a smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady (smernica o právach spotrebiteľa).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1, naposledy opravené v Ú. v. EÚ L 127, 23.5.2018, s. 2 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).