ChargePoint logo

Bemærk! Der gøres opmærksom på, at denne tjeneste ikke er beregnet til erhvervsmæssig opladning af dit køretøj. Du vil derfor i forhold til faktureringsformål blive betragtet som en kunde, og vil også efterfølgende modtage en faktura med moms!

Generelle vilkår og betingelser

Generelt

Disse Generelle vilkår og betingelser (herefter kaldet "GVB") finder anvendelse for opladningsprocesser på ladestationer, der drives sammen med be.ENERGISED. be.ENERGISED er et varemærke tilhørende ChargePoint Austria GmbH (herefter kaldet "ChargePoint"). Når der udføres en opladningsproces, indgås der en kontrakt mellem dig og ChargePoint i henhold til bestemmelserne i disse GVB. Det er kun disse GVB, der finder anvendelse. Eventuelle afvigende vilkår og betingelser accepteres ikke af ChargePoint og udelukkes hermed. Dette påvirker ikke eventuelle yderligere regler anvendt af ladestationens operatør, ejendommens ejer, parkeringsområdets administrator eller andre tredjeparter, der finder anvendelse på ladestationen. Du alene er ansvarlig for at overholde disse yderligere regler.

Information om din kontraktpartner

ChargePoint Austria GmbH
Salzburger Straße 26
5550 Radstadt, Østrig
E-mail: [email protected]
Kontaktformular: https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new
CEO: Rex S. Jackson og Henrik Gerdes
Registreringsnummer: FN 399512 v
Retskreds: Landesgericht Salzburg
MOMSNUMMER: ATU68066335
Selskabets formål: IT-service
Tilsynsmyndighed: Distriktsadministrationen St. Johann im Pongau (Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau)
Handelskammertilknytning: Handelskammeret i Salzburg, Faggruppe Ledelsesrådgivning og informationsteknologi (Wirtschaftskammer Salzburg, Fachgruppe Unternehmensberatung und Informationstechnologie)

Definitioner

be.ENERGISED er den software, der er udviklet og anvendes af ChargePoint til drift og fakturering af ladestationer/opladningsprocesser. be.ENERGISED er et registreret varemærke tilhørende ChargePoint.
EVSE-ID (Elektrisk køretøjsforsyningsudstyrs-ID (Electric Vehicle Supply Equipment Identifier)) er en unik alfanumerisk identifikator på et opladningspunkt på en ladestation.
Ladestation er det komplette tekniske anlæg (hardware og software) til opladning af elektrisk drevne køretøjer med elektrisk energi. En ladestation har et eller flere opladningspunkter til tilslutning af et elektrisk drevet køretøj med det formål, at oplade batterierne.
Opladningsproces er hele processen involveret i opladning af et elektrisk drevet køretøj ved et teknisk egnet opladningspunkt på en ladestation, der består af forskellige hændelser. En opladningsproces defineres især af et start- og et sluttidspunkt og ved en målerstart- og slutværdi. Start- og sluttidspunktet bestemmes af ladestationen, lige så vel som de tilhørende måleraflæsninger og data relevante for tildeling og fakturering sendes af ladestationen til ChargePoint og behandles af ChargePoint med henblik på fakturering.
Force majeure betyder en hændelse, der er uden for ChargePoints rimelige kontrol, der forhindrer ChargePoint i at overholde sine forpligtelser i medfør af disse GVB, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, oversvømmelser, lynnedslag, eksplosioner, brand, epidemier, pandemier, optøjer, krig og militæroperationer, nationale eller lokale nødsituationer, regeringers handlinger eller forsømmelser, import-, eksport- eller transitforbud, økonomiske tvister af enhver art, strejker eller andre faglige aktioner, sammenstyrtninger, afbrydelse af transport- eller strømnetværk, reduceret eller bortfaldet funktion af tredjepartsnetværk, -systemer eller -udstyr, samt enhver forsømmelse af enhver person eller enhed, der ligger uden for ChargePoints rimelige kontrol.
Mobilt betalingssted betyder webstedet leveret af ChargePoint via internettet med det formål, at gennemføre en opladningsproces og foretage kontantløs betaling for en opladningsproces ved en ladestation drevet af be.ENERGISED. Via dette websted vil du blive vist taksten for det pågældende opladningspunkt samt et link til disse GVB. Via det mobile betalingssted kan du starte og betale for en opladningsproces, som beskrevet under pkt. 5 af disse GVB.
En forbruger er enhver, som udfører en opladningsproces for at oplade et køretøj, der anvendes til private formål.

Kontraktens genstand

Når en opladningsproces udføres på en ladestation drevet sammen med be.ENERGISED, indgås der en kontrakt mellem dig og ChargePoint i henhold til bestemmelserne i disse GVB, og du vil derfor modtage en faktura for opladningsprocessen alene fra ChargePoint efter afslutningen af opladningsprocessen.
Kontraktens genstand er gennemførelse, kontaktløs betaling og elektronisk fakturering af en opladningsproces på en ladestation drevet sammen med be.ENERGISED, herunder forsyningen (som defineret i momslovgivningen) af den elektricitet, der faktureres for.
Det bemærkes, at denne kontrakt ikke udgør en løbende forpligtelse. Dette betyder, at du ikke indgår i en længerevarende kontrakt eller abonnement, og at du ikke er forpligtet til at købe visse mindstemængder. Du er forpligtet til, at betale ChargePoint fuldt ud for den opladningsproces, du har gennemført, i henhold til bestemmelserne i disse GVB. Denne kontrakt ophører automatisk, når opladningsprocessen er gennemført og betalt fuldt ud.
Denne kontrakt dækker ikke eventuelle yderligere gebyrer, der pålægges på ladestationen eller eventuelle yderligere, ekstra eller andre tredjepartstjenester, som du faktisk forbruger i forbindelse med gennemførelse af opladningsprocessen. Se også pkt. 7 i disse GVB.

Sådan gennemføres en opladningsproces

Ved ladestationer, der drives sammen med be.ENERGISED, er der opsat en mærkat med en QR-kode på hver opladningspunkt, der, sammen med QR-koden, også indeholder be-ENERGISED-logoet og EVSE-ID for det pågældende opladningspunkt.
Når du scanner QR-koden med din mobiltelefon, bliver du ført til det mobile betalingssted, hvor du kan se taksten for det pågældende opladningspunkt, og betale for og dermed starte en opladningsproces. Du skal muligvis have en passende app for at kunne scanne en QR-kode. Det mobile betalingssted er tilgængeligt på flere forskellige sprog.
På det mobile betalingssted vil du først blive vist taksten for det pågældende opladningspunkt samt links til disse GVB, herunder fortrolighedspolitikken. For at ChargePoint kan overholde sine oplysnings- og informationsforpligtelser i forhold til dig i henhold til direktiv 2000/31/EF og direktiv 2011/83/EU og for at kunne sende dig fakturaen for den opladningsproces, du har gennemført samt disse GVB, er det obligatorisk, at du indtaster din e-mailadresse.
Efter at du har indtastet din e-mailadresse, og sat mærke i to felter, hvorved du på den ene side giver dit udtrykkelige samtykke til den viste takst og disse GVB og på den anden side udtrykkeligt anmoder ChargePoint om, at ChargePoint skal påbegynde leveringen af tjenesten inden udløbet af fristen for påberåbelsen af fortrydelsesretten, som du har ret til som forbruger, bliver du ført til valg af tilgængelige betalingsudbydere ved at klikke på den relevante knap.
Efter at du har valgt din ønskede betalingsudbyder og udfyldt alle de viste felter, skal du klikke på knappen "Betal". Opladningsprocessen starter automatisk, når betalingsprocessen er blevet gennemført, forudsat at bilen er tilsluttet til ladestationen.
Hvis du trykker på Stop eller afbryder forbindelsen mellem bilen og opladningspunktet, afsluttes opladningsprocessen, og der sendes en faktura til den e-mailadresse, du har angivet.

Tilbud og accept

De oplysninger, som ChargePoint leverer via det mobile betalingssted, udgør ikke et bindende tilbud om, at indgå en kontrakt, men ved at klikke på knappen "Betal" afgiver du for din del et bindende tilbud om, at indgå en kontrakt. ChargePoints accept er underforstået ved starten af opladningsprocessen, hvormed kontrakten mellem dig og ChargePoint er indgået.

Takster og yderligere omkostninger

Den takst, der vises på det mobile betalingssted kan bestå af enten en pris pr. kilowatt-time (kWh), en pris pr. minut eller pr. defineret tidsperiode, en standardtakst pr. opladningsproces eller en kombination af disse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, indeholder alle priser altid moms som gældende ved den pågældende ladestation og i den nationale valuta for den pågældende ladestations placering.
Det bemærkes, at i tilfælde af en takst bestående (i det mindste delvist) af en pris pr. kWh eller en pris pr. minut kan den samlede omkostning for opladningsprocessen ikke beregnes og vises på forhånd, da den afhænger af den faktiske mængde energi, der oplades med eller den faktiske varighed af opladningsprocessen. Ved at acceptere disse GVB giver du hermed udtrykkeligt dit samtykke til dette.
Det bemærkes også, at eventuelle yderligere gebyrer eller omkostninger, der pålægges på ladestationen for yderligere, ekstra eller andre tjenester af tredjeparter, som du faktisk forbruger i forbindelse med opladningsprocessen, ikke er medtaget i den takst, der vises på det mobile betalingssted. Yderligere omkostninger kan især blive pålagt for internetbrug i forbindelse med adgang til det mobile betalingssted i forhold til dine mobiloperatører og for parkering af dit køretøj i løbet af opladningsprocessen i forhold til ejendomsejere eller parkeringsområdeadministratorer på ladestationen. ChargePoint har ingen indflydelse på opståelsen af og beløbene vedrørende sådanne yderligere omkostninger. Du er alene ansvarlig for at holde dig orienteret om eventuelle yderligere omkostninger og for at betale dem til de respektive parter. Ved at acceptere disse GVB giver du udtrykkeligt dit samtykke til dette.

Betalingsudbydere, betalingsbehandling og betalingsreservation

Kun betalingsudbydere eller kontantløse betalingsmetoder tilgængelige på det mobile betalingssted accepteres. I forbindelse med betalingsbehandling kan der være yderligere betingelser fra din betalingsudbyder, som ChargePoint ikke har indflydelse på.
Afhængig af betalingsudbyderen vil ChargePoint enten reservere et beløb på op til 80,00 euro eller et tilsvarende beløb i den nationale valuta, der anvendes ved den pågældende ladestation via dit betalingsmiddel, eller debitere det respektive beløb som sikkerhed. Du er ansvarlig for at sørge for, at det betalingsmiddel, du har angivet, er gyldig, ikke blokeret og har tilstrækkelige midler.
I tilfælde af at den faktiske samlede omkostning forbundet med opladningsprocessen er mindre end det beløb, der er reserveret via dit betalingsmiddel eller debiteret som sikkerhed, bliver forskellen frigivet eller krediteret tilbage til dit betalingsmiddel omgående efter gennemførelsen af opladningsprocessen, men ikke senere end inden for tredive (30) kalenderdage. I tilfælde af at den faktiske samlede omkostning forbundet med opladningsprocessen overstiger det beløb, der er reserveret på dit betalingsmiddel eller debiteret som sikkerhed, forfalder det overskydende beløb til betaling omgående efter modtagelse af fakturaen.
Opladningsprocesser, der varer under to (2) minutter eller er under 0,1 kWh, anses for at være fejlbehæftede, og faktureres derfor ikke. I dette tilfælde vil hele det beløb, der er reserveret på dit betalingsmiddel eller debiteret som sikkerhed, blive frigivet eller krediteret tilbage omgående, men ikke senere end inden for tredive (30) kalenderdage.

Fakturering, betaling, forsinket betaling og klager

Efter gennemførelse af opladningsprocessen modtager du en faktura for den faktiske samlede omkostning forbundet med opladningsprocessen fra ChargePoint på engelsk. Fakturaer vil kun blive sendt elektronisk til den e-mailadresse, du har angivet. Derfor foreligger der en afkræftelig formodning om, at fakturadatoen svarer til leveringsdatoen. Ved at acceptere disse GVB, accepterer du udtrykkeligt dette.
Du er forpligtet i forhold til ChargePoint til at betale fuldt ud for den opladningsproces, du har gennemført, i henhold til bestemmelserne i disse GVB. Hvis dit betalingsmiddel er ugyldigt eller blokeret, eller hvis der ikke er tilstrækkelige midler, eller hvis du eller din betalingsudbyder efterfølgende annullerer en betalingstransaktion, er ChargePoint berettiget til kompensation for betaling af de faktiske omkostninger forbundet med opladningsprocessen som vist på fakturaen samt eventuelle faktisk opståede bankgebyrer. I sådanne tilfælde svarer fakturadatoen til forfaldsdatoen, og ChargePoint er derfor berettiget til at tilskrive rente på udestående beløb på 4,0 % p.a. fra fakturadatoen.
Hvis ladestationen understøtter det, kan du hente de underskrevne måledata for din opladningsproces via linket https://ladevorgang.download/ , med angivelse af fakturanummeret og datoen for opladningsprocessen, således at du efterfølgende kan kontrollere, at den er korrekt, f.eks. via gennemsigtighedssoftware.

Dine øvrige forpligtelser

Du er forpligtet til at afgive alle oplysninger på det mobile betalingssted sandfærdigt og fuldstændigt, og godkende at de oplysninger, du afgiver, ikke kan rettes på fakturaen af ChargePoint, når opladningsprocessen er blevet gennemført. Hvis de oplysninger, du afgiver, er forkerte eller ufuldstændige, kan vi muligvis ikke give dig de juridisk påkrævede oplysninger og fakturaen for den opladningsproces, du har gennemført. I sådanne tilfælde fraskriver du dig udtrykkeligt retten til efterkontraktlig levering af de juridisk påkrævede oplysninger på et varigt medie og overførslen af fakturaen for den opladningsproces, du har gennemført. Din forpligtelse til at betale fuldt ud for den opladningsproces, du har gennemført i henhold til bestemmelserne i disse GVB, forbliver upåvirket.
Det er alene dit ansvar, at vælge en ladestation eller et opladningspunkt med den korrekte stiktype til dit køretøj til opladningsprocessen. Ikke alle ladestationer eller opladningspunkter er kompatible med alle køretøjer.
En defekt eller tydeligt beskadiget ladestation må ikke anvendes. Dette kan medføre skade på dit køretøj eller personskade. Det samme gør sig gældende, hvis ladestationen viser en fejlmeddelelse. Skader eller fejlmeddelelser skal omgående rapporteres til ladestationens operatør eller eventuelt tilstedeværende personale.
Ladestationer skal altid bruges omhyggeligt og hensynsfuldt og i overensstemmelse med eventuelle brugsinstruktioner oplyst ved ladestationen eller i overensstemmelse med instruktioner givet af eventuelt tilstedeværende personale fra ladestationens operatør. Enhver skade, især som følge af forkert betjening eller brug af inkompatible stiktyper, skal undgås.
Du er også forpligtet til at orientere dig om eventuelle yderligere forskrifter eller regler, der gælder for ladestationen, herunder især betjeningsinstruktioner, trafik- og parkeringsregler samt ejendoms- eller garageregler, og til at efterleve dem.
Med forbehold for eventuelle afvigende regler gældende for ladestationen skal du fjerne dit køretøj fra ladestationen, umiddelbart efter gennemførelse af opladningsprocessen, så det tilknyttede parkeringsområde kan frigøres for tredjeparter.

Garanti- og ansvarsbegrænsninger

ChargePoint forpligter kontraktligt ladestationsoperatører til at vedligeholde og reparere de ladestationer, der drives sammen med be.ENERGISED, og til at sørge for sikker adgang og brug af disse ladestationer.
ChargePoint garanterer dog ikke, og er ikke ansvarlig for, at individuelle ladestationer er tilgængelige eller funktionelle til alle tider og uden afbrydelse. Dette gælder især for udførelsen af nødvendigt vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt for afbrydelser, fejl eller skade på ladestationer eller netværk, forhindret adgang til ladestationen eller tilfælde af force majeure, der ligger uden for ChargePoints kontrol.
ChargePoint sørger for, at dit køretøj oplades med den maksimale mulige opladningseffekt, men i henhold til den aktuelle netværksbelastning, netværkskapacitet og sikkerhedsrelaterede parametre. Den maksimale tilgængelige opladningseffekt vises normalt på ladestationen.
ChargePoint garanterer dog ikke, og er ikke ansvarlig for, en specifik opladningseffekt ved individuelle ladestationer eller individuelle opladningspunkter. Især gælder det, at hvis flere opladningspunkter på en ladestation anvendes samtidig af flere køretøjer, kan opladningskapaciteten af det individuelle opladningspunkt være reduceret af tekniske årsager. Herunder er ChargePoint berettiget til at justere eller helt suspendere opladningskapaciteten for individuelle ladestationer eller individuelle opladningspunkter i henhold til den aktuelt tilgængelige totale kapacitet fra netværkstilslutningen.
Med forbehold for det ovenstående gælder de generelle, lovmæssige bestemmelser for forbrugere i forhold til korrekt fakturering af opladningsprocessen.
Ydermere er ChargePoints ansvar for skade som følge af mindre forsømmelse udelukket De førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for personskade. Ydermere gælder de førnævnte ansvarsbegrænsninger ikke for forbrugere vedrørende skader som følge af brud på væsentlige kontraktforpligtelser.
I det omfang at ChargePoints ansvar er udelukket eller begrænset i henhold til de ovenstående bestemmelser, gælder dette også for dennes administrerende direktører, direktion, (freelance)-ansatte, repræsentanter og andre tilknyttede agenter.

Forbrugerens fortrydelsesret

Hvis du er forbruger, har du ret til at fortryde aftaler indgået vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted inden for fjorten (14) kalenderdage fra indgåelse af kontrakten (fortrydelsesperiode), uden at give nogen grund. For at udøve din fortrydelsesret, skal du underrette ChargePoint om din beslutning om, at fortryde den indgåede kontrakt med ChargePoint via en tydelig erklæring. Til dette formål kan du anvende annulleringsformularen i bilag A til disse GVB. Det er tilstrækkeligt, at sende fortrydelseserklæringen inden for fortrydelsesperioden.
Hvis du fortryder kontrakten, vil ChargePoint omgående, men ikke senere end inden for fjorten (14) dage efter den dato, hvor ChargePoint modtager fortrydelseserklæringen, refundere al betaling, der allerede er modtaget fra dig, til hvilket formål ChargePoint vil anvende den samme betalingsmetode til tilbagebetalingen, som du anvendte til betalingstransaktionen. Dog gælder de følgende undtagelser:

  • Hvis opladningsprocessen anses for at være en tjeneste eller en elektricitetsforsyning, der ikke tilbydes til salg i begrænset omfang i henhold til lovgivningen i det land, hvor du normalt er bosiddende, anmoder du, ved at markere det relevante felt på det mobile betalingssted, udtrykkeligt ChargePoint om at begynde, at levere tjenesten eller forsyningen inden udløbet af fortrydelsesperioden, og du bekræfter, at du ikke er berettiget til en fortrydelsesret for de tjenester, du faktisk har forbrugt (levering af opladningsprocessen inklusive leveringen af elektricitet indtil gennemførelse af opladningsprocessen), og at ChargePoint er berettiget til betaling for den tjeneste, der faktisk er leveret til dig (artikel 14 paragraf (3) i direktiv 2011/83/EU.
  • Derudover gælder, at hvis opladningsprocessen anses for at være en tjeneste i henhold til lovgivningen i land, hvor du normalt er bosiddende, har du ikke ret til fortrydelse, hvis ChargePoint, som følge af din udtrykkelige anmodning i henhold til foregående stk., har påbegyndt tjenesten inden udløbet af fortrydelsesperioden og har leveret tjenesten fuldt ud, dvs. efter gennemførelse af opladningsprocessen (artikel 16 litra (a) i direktiv 2011/83/EU.
  • Hvis opladningsprocessen anses for at være en elektricitetsforsyning (varer), der udbydes til salg i begrænset mængde i henhold til lovgivningen i det land, hvor du normalt er bosiddende, har du ikke ret til fortrydelse (artikel 2 paragraf (3) og artikel 16 litra (f) i direktiv 2011/83/EU.

Onlinetvistbilæggelse for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du mulighed for at indsende klager til Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelsesplatform. Denne kan tilgås ved at følge linket: https://ec.europa.eu/odr. Onlinetvistbilæggelsesplatformen kan bruges til at indgå udenretlige forlig om eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med en kontrakt indgået med ChargePoint. ChargePoint er ikke forpligtet til at deltage i en sådan udenretlig tvistbilæggelsesprocedure.
Du kan også sende dine forslag eller klager direkte til ChargePoint. For at gøre dette, skal du sende en e-mail til [email protected] eller kontakte ChargePoint via kontaktformularen på https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new.

Databeskyttelse

ChargePoint behandler udelukkende de personoplysninger, som du afgiver (e-mailadresse og andre oplysninger, du afgiver) med det formål, at overholde denne kontrakt, dvs. til at udføre og behandle den kontantløse betaling og elektroniske fakturering af en opladningsproces på en ladestation drevet sammen med be.ENERGISED. ChargePoint vil ikke bruge dine personoplysninger til andre formål end de anførte.
ChargePoints behandling af personoplysninger udføres på grundlag af relevante databeskyttelsesregler, i særdeleshed i henhold til GDPR .
De detaljerede databeskyttelsesoplysninger (fortrolighedspolitik) i medfør af artikel 13 osv. GDPR kan findes i fortrolighedspolitikken vedrørende brugen af det mobile betalingssted (bilag B).

Anvendt lovgivning

Disse GVB skal være underlagt Østrigs materielret med undtagelse af dens regler vedrørende international privatret samt De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Hvis du er forbruger, gælder dette lovvalg kun, i det omfang det ikke begrænser nogen obligatoriske lovmæssige bestemmelser i det land, hvor du normalt er bosiddende.

Værneting

Værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse GVB er domstolen for ChargePoints hjemsted, der er kompetent i henhold til det beløb, som tvisten vedrører. I forhold til forbrugere anvendes det lovbestemte værneting.

Beskeder

Du skal enten sende meddelelser skriftligt til den adresse, der er angivet i stk. 2 af disse GVB, eller indsende dem via kontaktformularen, der kan findes på https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new. Skriftlige meddelelser vil blive anset for at være blevet sendt rettidigt, hvis de afsendes inden udløbet af den respektive frist (poststemplets dato). For meddelelser indsendt via kontaktformularen gælder afsendelsestidspunktet for kontaktformularen.

Levering af og ændringer til disse GVB

Den aktuelle version af disse GVB er placeret på det mobile betalingssted, og vil blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet, efter gennemførelse af indlæsningsprocessen. Derudover kan du tilgå denne version og ældre versioner af disse GVB når som helst via vores websted https://www.chargepoint.com/.

Individualitetsklausul

Hvis en bestemmelse i disse GVB skulle være eller blive ugyldig på grund af obligatoriske lovfæstede regler, skal de øvrige bestemmelser fortsat opretholdes. I forhold til forbrugere skal den lovfæstede bestemmelse finde anvendelse i stedet for den ugyldige bestemmelse.

 

Version: Februar 2023


Bilag A

Bilag B


1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel")

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF ("Direktivet om forbrugerrettigheder")

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)