has·to·be ChargePoint Logo

Všeobecné obchodní podmínky

Verze: duben 2022

Stav z října 2022 najdete zde

Všimněte si! Upozorňujeme, že tato služba není určena k nabíjení vašeho vozidla jako podnikatele. Proto budete při každém procesu účtování považováni za spotřebitele a následně obdržíte také fakturu s DPH.

1) Obecně

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro dobíjení na dobíjecích stanicích vybavených softwarem be.ENERGISED. be.ENERGISED je značkou společnosti has·to·be gmbh (dále jen „has·to·be“). Dobíjením uzavíráte se společností has·to·be smlouvu podle podmínek těchto VOP. VOP přitom mají výlučnou platnost. has·to·be neuznává žádné jiné podmínky, a tímto je odmítá. Případné předpisy provozovatele dobíjecí stanice, majitele nemovitosti, obhospodařovatele parkoviště nebo jiných třetích subjektů, jež v místě dobíjecí stanice také platí a které jste na svou vlastní odpovědnost povinni také dodržovat, tímto dotčeny nejsou.

2) Informace o Vašem smluvním partnerovi

has·to·be gmbh
Salzburger Straße 26
5550 Radstadt, Rakousko
E-mail: [email protected]
Kontaktní formulář: https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new
Jednatelé: Rex S. Jackson a Henrik Gerdes
Číslo zápisu v rejstříku firem: FN 399512 v
Rejstříkový soud: zemský soud Salcburk
Daňové identifikační číslo: ATU68066335
Předmět podnikání: služby v oblasti IT
Úřad vykonávající dozor: hejtmanství okresu St. Johann im Pongau
Členství v komoře: Hospodářská komora Salcburk, odborná sekce pro podnikové poradenství a informační technologie

3) Vymezení pojmů

be.ENERGISED je software vyvinutý a provozovaný společností has·to·be, určený pro provoz dobíjecích stanic a fakturování dobíjení. be.ENERGISED je registrovanou značkou společnosti has·to·be.
EVSE-ID (z angl. electric vehicle supply equipment identifier) je jedinečný, alfanumerický kód dobíjecího bodu dobíjecí stanice.
Dobíjecí stanice je soubor technického vybavení (hardwaru a softwaru) pro nabíjení vozidel na elektrický pohon elektrickou energií. Každá dobíjecí stanice disponuje minimálně jedním dobíjecím bodem určeným pro připojení vozidla na elektrický pohon za účelem dobití baterie.
Dobíjení je celý proces nabíjení elektricky vozidla na elektrický pohon v příslušně technicky vhodném dobíjecím bodě dobíjecí stanice sestávající z několika různých událostí. Dobíjení je definováno zejména počátkem a koncem a počátečním a konečným stavem počítadla resp. elektroměru. Do společnosti has to be jsou z dobíjecí stanice odesílána příslušně zjišťovaná data v podobě počátku a konce dobíjení, příslušných stavů elektroměru a údajů potřebných pro spárování a vyfakturování procesu. Společnost has to be tato data také za účelem fakturace zpracovává.
Vyšší moc je událost je událost mimo přijatelnou kontrolu společnosti has·to·be, které brání v plnění jejích povinností vyplývajících z těchto VOP. Přitom se jedná zejména o přírodní katastrofy, extrémní povětrnostní podmínky, záplavy, úder blesku, výbuchy, požár, nakažlivé infekční choroby, pandemie, nepokoje, války a vojenské operace, celonárodní nebo lokální nouzové stavy, jednání nebo nedbalost vládních úřadů, zákazy dovozu, vývozu nebo tranzitu, hospodářské spory všeho druhu, stávky nebo jiná opatření v rámci pracovního boje, sesuvy půdy a pády budov, poruchy v dopravních nebo rozvodních sítích, částečné omezení nebo výpadek funkčnosti sítí, systémů nebo zařízeních třetích subjektů a jakékoliv nedbalostní jednání osob nebo institucí mimo přijatelnou kontrolu společnosti has·to·be.
Stránka pro mobilní platbu je webová stránka společnosti has·to be pro dobíjení na dobíjecích stanicích vybavených softwarem be.ENERGISED a bezhotovostní placení. Prostřednictvím této webové stránky zveřejňujeme tarif zvoleného dobíjecího bodu, odkaz na tyto VOP a umožňujeme dobíjení zaplatit a spustit způsobem popsaným v bodu 5) těchto VOP.
Spotřebitel je ten, kdo si dobíjí vozidlo používané k soukromým účelům.

4) Předmět smlouvy

Dobíjením na dobíjecí stanici vybavené softwarem be.ENERGISED uzavíráte se společností has·to·be smlouvu podle těchto VOP. Po dobití tudíž od společnosti has·to·be obdržíte fakturu.
Předmětem této smlouvy je dobití na dobíjecí stanici vybavené softwarem be.ENERGISED, uhrazení ceny bezhotovostní platbou a elektronická fakturace včetně dodávky dobité elektřiny podléhající DPH.
Stanovuje se, že se touto smlouvou nezakládá žádný trvalý závazkový vztah. To znamená, že neuzavíráte žádnou trvale platnou smlouvu ani předplatné ani se nezavazujete k odběru určitých minimálních objemů. Společnosti has·to·be jste povinni výhradně zaplatit za dobití provedené podle ustanovení těchto VOP. Ukončením dobíjení a následným zaplacením tato smlouva automaticky končí.
Případné další poplatky účtované v místě dobíjecí stanice nebo další v rámci dobíjení skutečně využité resp. spotřebované doplňkové, vedlejší nebo jiné služby či výkony třetích subjektů předmětem této smlouvy nejsou. Viz také bod 7) těchto VOP.

5) Dobíjení

Dobíjecí body dobíjecích stanic vybavených softwarem be.ENERGISED jsou opatřeny nálepkou s QR kódem, na které je kromě tohoto kódu také logo be.ENERGISED a identifikační kód EVSE.
Nasnímáním QR kódu mobilním telefonem si otevřete stránku pro mobilní platby, ze které si zjistíte tarif v daném dobíjecím bodu a na které si také zaplatíte, čímž si dobíjení spustíte. Je možné, že pro nasnímání QR kódu budete potřebovat nějakou vhodnou aplikaci. Stránka pro mobilní platbu je k dispozici v různých jazykových verzích.
Na stránce pro mobilní platbu se Vám nejprve zobrazí platný tarif dobíjecího bodu a odkaz na tyto VOP a informace o ochraně osobních údajů uživatelů stránky pro mobilní platbu. K tomu, aby byla společnost has·to·be schopna dostát svým informačním a transparenčním povinnostem podle směrnice č. 2000/31/ES a směrnice č. 2011/83/EU a doručit Vám fakturu za dobití a tyto VOP, je nezbytně nutné, abyste uvedli svoji e-mailovou adresu.
Po zadání své e-mailové adresy a zaškrtnutím dvou kolonek, kterými jednak udělíte svůj bezvýhradný souhlas se zobrazeným tarifem a s těmito VOP, a jednak výslovně prohlásíte, že si přejete, abychom s poskytováním naší služby začali  ještě před uplynutím lhůty, během které můžete jako spotřebitel ještě od uzavírané smlouvy znovu odstoupit, si kliknutím na příslušné grafické tlačítko zobrazíte dostupné poskytovatele platebních služeb.
Po výběru požadovaného poskytovatele platebních služeb a vyplnění všech kolonek kliknete na grafické tlačítko „Zaplatit“; dobíjení se spustí automaticky hned po zaplacení, za předpokladu, že je auto připojeno k dobíjecí stanici.
Dobíjení ukončíte kliknutím na stop resp. odpojením auta od dobíjecího bodu, načež Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu přijde faktura.

6) Nabídka a její přijetí

Informace poskytované společností has·to·be prostřednictvím stránky pro mobilní platbu ještě nepředstavují závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Závaznou nabídku na uzavření smlouvy předkládáte naopak Vy až kliknutím na grafické tlačítko „Zaplatit“. K přijetí nabídky ze strany společnosti has·to·be dochází konkludentně se spuštěním dobíjení, kterým dochází ke vzniku smlouvy mezi Vámi a společností has·to·be.

7) Tarify a další náklady

Tarify jsou na stránce pro mobilní platbu uvedeny v cenách za kilowatthodinu (kWh), v cenách za minutu nebo určitý čas, v dobíjecích paušálech nebo jako jejich kombinace. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jedná se o ceny včetně daně z přidané hodnoty platné v místě dobíjecí stanice a v příslušné národní měně.
Platí, že pokud je tarif vykázán (přinejmenším částečně) jako cena za kWh nebo cena za minutu, pak se nevypočítávají a nezobrazují skutečné celkové náklady dobití, protože závisí na skutečně dobitém množství elektrické energie resp. na skutečné době trvání dobíjení. Odsouhlasením těchto VOP prohlašujete, že s tím výslovně souhlasíte.
Platí, že případné další poplatky účtované v místě dobíjecí stanice nebo další v rámci dobíjení skutečně využité resp. spotřebované doplňkové, vedlejší nebo jiné služby či výkony třetích subjektů v tarifu zobrazovaném na stránce mobilní platby obsaženy nejsou. Naběhnout mohou zejména doplňkové poplatky za používání internetu v souvislosti s přístupem na stránku mobilní platby u Vašeho mobilního operátora a doplňkové poplatky za parkování vozidla během dobíjení u majitelů nemovitosti nebo provozovatelů parkoviště v místě dobíjecí stanice. Na vznik a výši takovýchto doplňkových poplatků nemá společnost has·to·be žádný vliv. Je čistě na Vás, abyste se o případných doplňkových poplatcích informovali, a jen Vy jste odpovědní za jejich zaplacení příslušným místům. Odsouhlasením těchto VOP prohlašujete, že s tím výslovně souhlasíte.

8) Poskytovatel platební služby, realizace platby a rezervace platby

Akceptujeme výhradně platby prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb resp. bezhotovostních platebních prostředků uvedených na stránce pro mobilní platbu. Na realizaci platby se mohou vztahovat případné další podmínky Vašeho poskytovatele platebních služeb, na které společnost has·to·be nemá žádný vliv.
Společnost has·to·be na Vašem platebním prostředku v závislosti na poskytovateli platebních služeb buď zarezervuje částku ve výši do EUR 80,00 nebo její ekvivalent v národní měně platné v místě dobíjecí stanice anebo ji pro zajištění transakce z Vašeho platebního prostředku strhne. Odpovídáte za to, že Vámi uvedený platební prostředek bude platný, nezablokovaný a dostatečně pokrytý.
V případě, že celkové skutečné náklady na dobití budou menší než částka zarezervovaná na Vašem platebním prostředku nebo z něho za účelem zajištění platby odepsaná, dojde bezprostředně po úspěšném dobití, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dní, k uvolnění rozdílové částky na platebním prostředku nebo k jejímu zpětnému připsání. V případě, že celkové skutečné náklady na dobití částku zarezervovanou na Vašem platebním prostředku nebo z něho za účelem zajištění platby odepsanou převýší, je převyšující částka splatná okamžitě po doručení faktury.
Dobíjení v  trvání kratším než dvě (2) minuty nebo v množství menším než 0,1 kWh se považují za chybná a jako taková se nefakturují. V takovém případě dojde obratem, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dní, k opětovnému uvolnění částky zarezervované na platebním prostředku nebo zpětnému připsání.

9) Fakturace, platba, prodlení s platbou a reklamace

Po úspěšném dobití obdržíte od společnosti has to be fakturu na celkové skutečné náklady na dobití. Faktury společnost zasílá výhradně elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Tudíž platí vyvratitelná domněnka, že datum vystavení faktury odpovídá datu doručení. Odsouhlasením těchto VOP prohlašujete, že s tím výslovně souhlasíte.
Společnosti has·to·be jste povinni uhradit dobití v plné výši ceny v souladu s ustanoveními těchto VOP. Jestliže bude Váš platební prostředek neplatný, zablokovaný nebo nedostatečně pokrytý anebo jestliže následně dojde z Vaší strany nebo ze strany poskytovatele platebních služeb ke stornování platby, vzniká společnosti has·to·be nárok na kompenzaci příslušně vyfakturované neuskutečněné platby celkových skutečných nákladů na dobití spolu se skutečně naběhlými bankovními poplatky. Datum vystavení faktury odpovídá v těchto případech datu splatnosti, společnost has·to·be je tudíž oprávněna účtovat počínaje datem vystavení faktury úroky z prodlení ve výši 4% p. a.

Na příslušně vybavených dobíjecích stanicích si můžete prostřednictvím odkazu https://ladevorgang.download/ na základě zadání čísla faktury a data dobití vyvolat signovaná naměřená data týkající se dobití a kupř. pomocí softwaru pro ověřování signatur zkontrolovat jejich správnost.

10) Další Vaše povinnosti

Na stránce pro mobilní platbu jste povinni uvádět pravdivé a úplné údaje, přičemž si musíte být vědomi toho, že je společnost has to be na faktuře vystavované po dobití již nemůže nijak měnit. Pokud byste uvedli chybné nebo neúplné údaje, nemuseli bychom být schopni Vám zaslat zákonem předepsané informace ani fakturu za dobití. Pro takové případy se výslovně vzdáváte dodatečného poskytnutí zákonem předepsaných informací na trvalém datovém nosiči a zaslání faktury za dobití. Váš závazek k úplnému zaplacení dobití podle ustanovení těchto VOP tím zůstává nedotčen.
Volba dobíjecí stanice resp. dobíjecího bodu s  typem konektoru vhodným pro Vaše vozidlo spadá výhradně do Vaší odpovědnosti. Ne všechny dobíjecí stanice resp. dobíjecí body jsou kompatibilní se všemi vozidly.
Není dovoleno používat defektní nebo očividně poškozené dobíjecí stanice. Mohlo by dojít k poškození vozidla nebo zdraví osob. Totéž platí pro dobíjecí stanice s aktivním chybovým hlášením. Poškození nebo chybová hlášení je nutno obratem hlásit provozovateli dobíjecí stanice nebo jeho případně přítomnému personálu.
Dobíjecí stanice je vždy nutno používat pečlivě, šetrně a podle případných pokynů k obsluze v místě dobíjecí stanice či instrukcí případně přítomného personálu provozovatele dobíjecí stanice a vyvarovat se jakémukoliv poškození, zejména nesprávnou obsluhou nebo používáním konektorů nekompatibilního typu.
Dále jste povinni informovat se o případných dalších předpisech platných v místě dobíjecí stanice, zejména o pokynech k obsluze, řádu pro silniční komunikace a parkoviště anebo řádu pro dům či garáž a dodržovat je.
S výhradou případných předpisů odlišného znění platných v místě dobíjecí stanice jste povinni auto po dobití okamžitě z dobíjecí stranice odstranit, a uvolnit tak parkoviště pro třetí subjekty.

11) Omezení ručení a odpovědnosti

Společnost has·to·be zavazuje provozovatele dobíjecích stanic smluvně k provádění údržby a servisu dobíjecích stanic vybavených softwarem be.ENERGISED a zajišťování bezpečného přístupu k dobíjecím stanicím a jejich bezpečného používání.
Společnost has·to·be neručí a neodpovídá za neustálou a kontinuální dostupnost nebo funkčnost jednotlivých dobíjecích stanic. To platí zejména pro provádění nezbytných údržbářských a servisních prací či poruchy, výpadky nebo škody na dobíjecích stanicích nebo sítích, omezení příjezdu k dobíjecím stanicím nebo zásahy vyšší moci mimo sféru vlivu společnosti has·to·be.
Společnost has·to·be zajišťuje dobití Vašeho vozidla maximálním možným nabíjecím výkonem, avšak současně v souladu s aktuálním vytížením sítě, kapacitou sítě a důležitými bezpečnostními parametry. Dobíjecí stanice maximální dostupný nabíjecí výkon zpravidla indikují nebo vykazují.
Společnost has·to·be však neručí a neodpovídá za určitý nabíjecí výkon jednotlivých dobíjecích stanic resp. jednotlivých dobíjecích bodů. Zejména pokud se používá současně vícero dobíjecích bodů určité dobíjecí stanice nelze z technických důvodů vyloučit, že nedojde ke snížení nabíjecího výkonu určitého dobíjecího bodu. Společnost has·to·be je kromě toho oprávněna nabíjecí výkon jednotlivých dobíjecích stanic resp. jednotlivých dobíjecích bodů s ohledem na celkový aktuálně dostupný výkon síťové přípojky příslušně nebo zcela vysadit.
S výhradou předchozích ustanovení platí ve vztahu ke spotřebitelům ohledně otázky ručení za správnost fakturace dobití příslušné obecně platné zákonné předpisy.
Jinak je odpovědnost společnosti has·to·be za škody způsobené mírným zaviněním jak vůči spotřebitelům, tak i vůči podnikatelům vyloučena. Shora uvedená omezení odpovědnosti za škodu neplatí pro újmy na zdraví osob. Vůči spotřebitelům navíc shora uvedená omezení odpovědnosti za škodu neplatí pro škody vyplývající z porušení podstatných smluvních povinností.
Oprávněné vyloučení nebo omezení odpovědnosti společnosti has·to·be za škody se vztahuje automaticky také na její jednatele, vedoucí zaměstnance, (volné) zaměstnance, zástupce a jiné osoby pomáhající s plněním závazků.

12) Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odvolání uzavření smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory bez uvedení důvodů do čtrnácti (14) kalendářních dní od uzavření. Právo na odstoupení resp. odvolání uzavření smlouvy uzavřené se společností has to be je vůči společnosti has to be nutno uplatnit sdělením takovéhoto rozhodnutí příslušným jednoznačným prohlášením. K tomu lze použít formulář v příloze A těchto VOP. Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí včasné odeslání prohlášení.
Společnost has to be je v případě odvolání uzavření smlouvy povinna spotřebiteli neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od přijetí prohlášení o odvolání, vrátit veškeré přijaté platby, a to stejnými platebními prostředky, tedy platebními prostředky, kterými byly platby provedeny. Platí však následující výjimky:

  • Jestliže se dobíjení podle zákona státu místa obvyklého pobytu spotřebitele považuje za službu nebo dodávku elektřiny nabízenou v jiném než omezeném objemu nebo určitém množství, pak spotřebitel zaškrtnutím příslušné kolonky na stránce pro mobilní platbu prohlašuje, že výslovně žádá, aby společnost has·to·be s plněním začala ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrzuje, že mu ohledně skutečně čerpaného plnění (dobíjení včetně dodávky elektřiny až do úspěšného dokončení dobíjení) nepřísluší žádné právo na odstoupení a že společnost has·to·be má nárok na zaplacení skutečně poskytnutého plnění (článek 14 odst. 3 směrnice č. 2011/83/EU).
  • Jestliže se dobíjení podle zákona státu místa obvyklého pobytu spotřebitele považuje za službu, pak spotřebitel v případě, že společnost has to be na jeho výslovné přání z předchozího odstavce službu před uplynutím lhůty na odvolání nejen, že začala poskytovat, nýbrž i plně poskytla, tedy po úspěšném dokončení dobíjení, nemá ani právo na odstoupení od smlouvy (článek 16 písmeno  a) směrnice č. 2011/83/EU).
  • Jestliže se dobíjení podle zákona státu místa obvyklého pobytu spotřebitele považuje za dodávku elektřiny (zboží) nabízenou k prodeji v omezeném objemu nebo určitém množství, nemá spotřebitel žádné právo na odstoupení (článek 2 bod 3 a článek 16 písmeno  f) směrnice č. 2011/83/EU).

13) Řešení sporů spotřebitelů online

Spotřebitelé mají možnost podávat své stížnosti prostřednictvím platformy Evropské Komise pro řešení sporů online. Ta se nachází na stránce: https://ec.europa.eu/odr. Platforma pro řešení sporů online umožňuje urovnávat případné spory vyplývající ze smluv uzavřených se společností has to be mimosoudní cestou. Společnost has·to·be není povinna se do mimosoudního urovnávání sporu zapojit.
Své podněty nebo stížnosti můžete posílat také přímo společnosti has·to·be. A to e-mailem na adresu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new.

14) Ochrana osobních údajů

Společnost has·to·be zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje (e-mailovou adresu a případné další Vámi sdělené údaje) výlučně za účelem plnění této smlouvy, to znamená za účelem provedení a realizace bezhotovostní platby a elektronického vyúčtování dobití u dobíjecí stanice vybavené softwarem be.ENERGISED. Společnost has·to·be nepoužije Vaše osobní údaje za žádným jiným, než za zde uvedenými účely.
Zpracovávání osobních údajů společností has·to·be probíhá na základě příslušně platných ustanovení pro ochranu osobních údajů, zejména podle evropského obecného nařízení GDPR .
Podrobné informace týkající se postupu při dodržování ochrany osobních údajů (tzv. sdělení o ochraně osobních údajů) podle článku 13 a násl. evropského obecného nařízení GDPR najdete ve sdělení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním naší stránky pro mobilní platbu (příloha B).

15) Aplikovatelné právo

Tyto VOP podléhají rakouskému hmotnému právu s vyloučením všech odkazujících norem a mezinárodního obchodního práva OSN. Pro spotřebitele takto zvolený právní řád platí pouze potud, pokud neomezuje nutná zákonná ustanovení státu místa obvyklého pobytu.

16) Vymezení místní příslušnosti soudu

Místně příslušným soudem pro veškeré případné spory z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi je příslušný soud podle výše hodnoty sporu v sídle společnosti has·to·be. V případě spotřebitelů je místní příslušnost soudu upravena zákonem.

17) Komunikace

Komunikovat je nutno písemně sdělením směřovaným na adresu uvedenou v bodě 2) těchto VOP nebo s využitím kontaktního formuláře uloženého na https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new. Písemná sdělení se považují za včas odeslaná, pokud byla na poště odevzdána před uplynutím příslušné lhůty (rozhodující je datum na poštovním razítku); pro sdělení podávaná pomocí kontaktního formuláře platí čas odeslání formuláře.

18) Zpřístupnění a změny těchto VOP

Aktuální verze těchto VOP je založena na stránce pro mobilní platbu a po úspěšném dokončení dobíjení Vám ji pošleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Aktuální verzi spolu se staršími verzemi těchto VOP přitom najdete kdykoliv i na našich webových stránkách https://has-to-be.com/de/.

19) Salvátorská doložka

Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP na základně nutných zákonných předpisů neúčinným, pak tím nebude dotčena účinnost žádných dalších ustanovení. Ve vztahu ke spotřebitelům bude namísto neplatného ustanovení platit zákonná úprava.

 

Příloha A

Příloha B

Stav: říjen 2022


 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu).

 směrnice  Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady č. 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady č. 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES (směrnice o právech spotřebitelů).

 nařízení (EU) č. 2016/679 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, Úřední věstník EU L 119, ze dne 04.05.2016, S 1, ve znění poslední opravy, Úřední věstník EU L 127, ze dne 23.05.2018, S 2 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).